Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:9.00

Ne rend të dites:

- Miratimi i procesverbalit.

- Shqyrtimi i Aktit normativ nr. 9, datë 22.03.2021 "Për miratimin e tekstit të marrëveshjes, ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrisë së Shtetit për Rindertimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar "Keymen Ilaç Senayi Ve Ticaret", A.S, Për funizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër Covid - 19 (Vero Cell) CORONAVAC, të krijuar nga Sinovac Life Science CO, LTD dhe të prodhuar në Republikën Popullore të Kinës". (Komision për dhënie mendimi)

- Shqyrtimi i Aktit normativ nr.10, datë 24.03.2021 "Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrisë së Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar "Keymen Ilaç Senayi Ve Ticaret", A.S, Për funizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër Covid - 19 (Vero Cell) CORONAVAC, të krijuar nga Sinovac Life Science CO, LTD dhe të prodhuar në Republikën Popullore të Kinës". (Komision për dhënie mendimi)


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hene, date 12 prill 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtim i Aktit Normativ nr. 8 “Per disa ndryshime ne ligjin nr.137/2020, “Per buxhetin e vitit 2021”, te ndryshuar”

            

2.      Shqyrtim i Aktit Normativ nr. 9 “Per miratimin e tekstit te marreveshjes, ndermjet Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale, Ministit te Shtetit per Rindertimin dhe Institutit te Shendetit Publik dhe distributorit te autorizuar “ Keymen Ilac Sanayi ve Ticaret:, A.S, per furnizimin e Republikes se Shqiperise me vaksinen e inaktivizuar kunder Covid-19 (Vero Cell) Coronavac, te krijuar nga Sinovac Life Science CO, LTD. Dhe te prodhuar ne Republiken Popullore te Kines.

                

3.      Shqyrtim i Aktit Normativ nr. 10 “Per miratimin e marreveshjes se nenshkruar, ndermjet Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale, Ministit te Shtetit per Rindertimin dhe Institutit te Shendetit Publik dhe distributorit te autorizuar “ Keymen Ilac Sanayi ve Ticaret:, A.S, per furnizimin e Republikes se Shqiperise me vaksinen e inaktivizuar kunder Covid-19 (Vero Cell) Coronavac, te krijuar nga Sinovac Life Science CO, LTD. Dhe te prodhuar ne Republiken Popullore te Kines.

                     

4.      Shqyrtim i Aktit Normativ nr. 11 ”Për një ndryshim në ligjin 8952, datë 10.10.2002 “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar .                         

 

         

5.      Shqyrtim i Aktit Normativ nr. 12 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.112/2020, “Per regjistrin e pronareve perfitues””.