Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 20 prill 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:


 Raportimi i veprimtarise vjetore i Autoritetit te Konkurrences per vitin ushtrimor 2020


Raportimi i veprimtarise vjetore i Bankes se Shqipersie per vitin ushtrimor 2020