Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, datë 29 prill 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.      Miratimi i procesverbalit te mbledhjes se Komisionit per Ekonomine dhe Financat date 22 prill 2021

2.      Raportimi i veprimtarise vjetore i Kontrollit të Lartë të Shtetit per vitin ushtrimor 2020

3.      Raportimi i veprimtarise vjetore i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave per vitin ushtrimor 2020

4.      ? Shqyrtimi ne cilesine e komisionit per dhenie mendimi i Aktit Normativ nr. 16 datë 7.4.2021 “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes, ndërmjet “Human Vaccine” LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për Rindërtim të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën kundër Covid-19 “Sputnik V”, të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i Kërkimit Gamaleya për Epidemiologjinë dhe Mikrobiologjinë në Rusi”

 

Mbledhja Do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex