Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Miratimi i procesverbalit të datës 12 prill.


1.Miratimi i Aktit normativ nr. 14, datë 7.4.2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr. 9, datë 22.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes,  ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrit të Shtetit për rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar “keymen ilaç sanayi ve ticaret”, a. s.  për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër covid-19 (vero cell) coronavac, të krijuar nga sinovac life science co, ltd. dhe të prodhuar në Rrepublikën Popullore të Kinës”” 

2. Miratimi i Aktit normativ nr. 15, datë 7.4.2021 “Për një ndryshim në aktin normativ nr. 1, datë 10.1.2021, të këshillit të ministrave, “për miratimin e tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe     furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer export b.v. dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe Ministrit të Shtetit për Rindërtimin, autorizimin e     procedurës për lejimin e hyrjes dhe administrimit të vaksinave anticovid-19 në Republikën e Shqipërisë, si dhe përdorimin e tyre në popullatë”, miratuar me ligjin nr. 2/2021”, të ndryshuar.

  1. Miratimi i Aktit  normativ nr. 16, datë 7.4.2021 “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes, ndërmjet “human vaccine” llc dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën kundër covid-19 “Sputnik v”, të zhvilluar nga instituti kombëtar i kërkimit Gamaleya për epidemiologjinë dhe mikrobiologjinë në Rusi”. 
  1. Miratimi i Aktit normativ nr. 17, datë 8.4.2021 “Për miratimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së furnizimit të nënshkruar ndërmjet ministrisë së shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar “keymen ilaç sanayi ve ticaret” a.s” .
  2. Miratimi i Aktit normativ nr. 19, datë 16.04.2021, “Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar, ndërmjet “human vaccine” llc dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën kundër covid-19 “Sputnik v”, të zhvilluar nga instituti kombëtar i kërkimit gamaleya për epidemiologjinë dhe mikrobiologjinë në Rusi”.

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E premte, date 30.04.2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit pergjegjes i Aktit Normativ nr. 18, datë 14.04.2021, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”, të ndryshuar

2.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit per dhenie mendimi i Akt Normativ nr. 19, datë 16.04.2021, “Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar, ndërmjet “Human Vaccine” LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, për furnizimin e republikës së shqipërisë me vaksinën kundër COVID-19 “Sputnik V”, të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i Kërkimit Gamaleya për Epidemiologjinë dhe Mikrobiologjinë në Rusi

3.      Miratimi i draft-rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë vjetore të Agjencise se Sigurimit te Depozitave për vitin 2020

4.      ? Miratimi i draft-rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë vjetore të Kontrollit te Larte te Shteit për vitin 2020

 

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E premte, datë 30.04.2021


Ora:12.00

Ne rend të dites:

 Akti normativ nr. 13, datë 31.3.2021 “Për një ndryshim në ligjin nr. 8668, datë 23.10.2000, “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë për jashtë shtetit”, të ndryshuar.

 

2.      Akti normativ nr. 14, datë 7.4.2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr. 9, datë 22.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes, ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar “keymen ilaç sanayi ve ticaret”, a. s. për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër covid-19 (vero cell) coronavac, të krijuar nga sinovac life science co, ltd. dhe të prodhuar në Republikën Popullore të Kinës””.

 

 

3.      Akti normativ nr. 15, datë 7.4.2021 “Për një ndryshim në aktin normativ nr. 1, datë 10.1.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer export b.v. dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe Ministrit të Shtetit për rindërtimin, autorizimin e procedurës për lejimin e hyrjes dhe administrimit të vaksinave anticovid-19 në Republikën e Shqipërisë, si dhe përdorimin e tyre në popullatë”, miratuar me ligjin nr. 2/2021”, të ndryshuar.

 

 

4.      Akti normativ nr. 16, datë 7.4.2021 “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes, ndërmjet “Human vaccine” llc dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën kundër covid-19 “Sputnik v”, të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i kërkimit Gamaleya për epidemiologjinë dhe mikrobiologjinë në Rusi”.

 

 

5.      Akti normativ nr. 17, datë 8.4.2021 “Për miratimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së furnizimit të nënshkruar ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar “Keymen ilaç sanayi ve ticaret” a.s”.

 

6.      Akt normativ nr. 18, datë 14.04.2021, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”, të ndryshuar

7.      Akti normativ nr. 19, datë 16.04.2021, “Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar, ndërmjet “Human vaccine” llc dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe institutit të shëndetit publik, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën kundër covid-19 “sputnik v”, të zhvilluar nga instituti kombëtar i kërkimit gamaleya për epidemiologjinë dhe mikrobiologjinë në Rusi.

 

8.      Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13017, datë 12.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 46/2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”.

9.      Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13023, datë 14.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 45/2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, të ndryshuar”’.

 

 

10.  Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13031, datë 15.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 41/2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar””.

 

11.  Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13032, datë 15.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 44/2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar””.

 

 

12.  Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13034, datë 16.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 42/2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 97/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”.

 

13.  Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13033, datë 16.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 49/2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 49/2012, “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, të ndryshuar”.

 

 

14.  Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13035, datë 16.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 43/2021, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar””.

 

 

15.  Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13036, datë 16.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 47/2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 95/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuara”.

                  

 

16.  Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13037, datë 19.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 48/2021, “Për një ndryshim në ligjin nr. 25/2019, “Për organizimin dhe funksionimin e policise gjyqësore”.

 

17.  Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13038, datë 19.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 50/2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqëtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar””.