Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

E Hënë, datë 10 maj 2021


Ora:13.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi I procesverbalit date 24.03.2021.
  2. Miratimi I projektkalendarit te Komisionit per Integrimin Europian per periudhen 4 – 21 maj 2021
  3. Shqyrtimi I Projektiligjit "Për një ndryshim në ligjin nr. 48/2014, “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore dhe tregtare”
  4. Te tjera 

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 12:00

Ne rend të dites:

- Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2019, për projektin “Rehabilitimi i hidrocentralit të Fierzës (DKTI)”

- Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2018, për projektin “Programi i investimeve për zhvillim të integruar rajonal”