Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

E Hënë, datë 17 maj 2021


Ora:11.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi I procesverbalit date 10.05.2021.
  2. Shqyrtimi I Projektligjit “Për të huajt”. 

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i dites


Ora:ora 10:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me kryetarin e Entit Rregullator të Ujit ERRU lidhur me veprimtarinë e këtij enti gjatë vitit 2020


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, datë 17 maj 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1-      Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 11 maj 2021

2-      Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2018, për projektin “programi për menaxhim të qëndrueshëm dhe miqësor me klimën në sektorin e mbetjeve (DKTI)”

3-      Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e traktatit të ekstradimit ndërmjet qeverisë së republikës së Shqiperisë dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës”


Komision Hetimor për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikes së Shqipërisë

E hënë, datë 17 maj 2021


Ora:13:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së dates 14 maj 2021

2.      Marrja e datyrës nga eksperti ligjor z. Artan Spahiu

2.   Komunikimi i përgjigjeve të institucioneve të tjera dhe prezantim me informacionin e ardhur nga Autoriteti i Mediave Audiovizive

3.   Çështje të tjera