Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

E Mërkurë, datë 19 maj 2021


Ora:12.00

Ne rend të dites:

  1. Vazhdimi i shqyrtimit te Projektligjit “Për të huajt”. 

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurrë, datë 19.05.2021


Ora:11:00

Ne rend të dites:


1.      Miratimi i procesverbalit te mbledhjes se Komisionit per Ekonomine dhe Financat date 29 prill dhe datat 11 / 12 maj 2021

 

2.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit pergjegjes i Projektligjit  “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2018, për projektin “Programi për menaxhim të qëndrueshëm dhe miqësor me klimën në sektorin e mbetjeve (DKTI)”” 


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E mërkurë, datë 19.05.2021. ora 10:30


Ora:10:30

Ne rend të dites:


-Shqyrtim në parim i projektligjit “Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e lëndëve plasëse për përdorim civil”.