Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

E Mërkurë, datë 16 qershor 2021


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.Miratimi I procesverbalit datë 24.05.2021.

 

2.Miratimi I Kalendarit të punës (Për periudhen 14 qershor  - 2 korrik 2021)

 

3.Shqyrtimi I Projektligjit“Për krijimin e Autoritetit të Sigurisë Hekurudhore”.

 

4.Shqyrtimi I Projektligjit “Për krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor”.

 

5.Shqyrtimi I Projektligjit “Për ndarjen e shoqërisë “Hekurudha shqiptare” sh.a.”.

 

6.Shqyrtimi I Projektligjit “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar të Investigimit të aksidenteve dhe incidenteve hekurudhore dhe detare”.


7. Të Tjera.

 


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E mërkurë, datë 16.06.2021. ora 10:30


Ora:10:30

Ne rend të dites:

  • Vijimi i shqyrtimit nen për nen i projektligjit “Për të huajt”.

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, datë 16 qershor 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

  1. Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për përkthimin zyrtar dhe profesionin e përkthyesit zyrtar”.