Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, datë 28 qershor 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1-      Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10.193, datë 3.12.2009 “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale” të ndryshuar””            


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i dites


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi dhe votimi i projektligjeve: 
- Projektligji “Për krijimin e Autoritetit të Sigurisë Hekurudhore” 
- Projektligji “Për krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor”
- Projektligji “Për ndarjen e shoqërisë “Hekurudha shqiptare” sh.a.”
- Projektligji “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar të Investigimit të aksidenteve dhe incidenteve hekurudhore dhe detare”   

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E Hënë, datë 28.06.2021. ora 09:30


Ora:09:30

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore:


1.  Raportim vjetor i Shërbimit Informativ Shtetëror për vitin 2020

2.  Raportim vjetor i Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat për vitin 2020