Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E hënë, datë 21.06.2021. ora 11:00


Ora:11:00

Ne rend të dites:

  • Diskutimi në tërësi  i projektligjit “Për të huajt”.

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 11:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i Dekretit të Presidentit nr. 13103, datë 11.06.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 65/2021, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 10304, dt. 15.7.2010 "Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar"" 

   

Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Saudit për Zhvillim, për projektin e rehabilitimit dhe ndërtimit të objekteve në afërsi të rrugës bregdetare (Vlorë-Orikum)" 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 21 qershor 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me Drejtoren e Departamentit të Administratës Publike për Raportin Vjetor të veprimtarisë së Departamentit të Administratës Publike gjatë vitit 2020.


Njoftim mbi vakancat e krijuara për pozicionet zëvendësues i dytë për Komisioner të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe zëvendësues i parë për Komisioner Publik.


Komisioni për Integrimin Europian

E Mërkurë, datë 23.06.2021


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi I Projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9947, datë 7.7.2008, “Për pronësinë industriale”, të ndryshuar”