Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

E Mërkurë, datë 23.06.2021


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi I Projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9947, datë 7.7.2008, “Për pronësinë industriale”, të ndryshuar”


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:9.00

Ne rend të dites:

E mërkurë, datë 23 qershor 2021, ora 9.00

  • Miratimi i procesverbalit të datës 17 qershor 2021.
  • Seancë dëgjimore me kandidaturat për kryetar të Autoriteti të Mediave Audiovizive. (AMA)Ora 10.30

Përzgjedhja e kryetarit te AMA (me dyer te mbyllura).


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i dites


Ora:Ora 18:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2019, për projektin "Transporti i qendrueshëm në Tiranë (DKTI)"