Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

E martë, 06 korrik 2020


Ora:13:00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit te mbledhjes date 16.06.2021

2. Shqyrtimi i projektligjit " për ratifikimin e vendimit nr.1/2021, të këshillit të stabilizim-asociimit bashkimi evropian – shqipëri, që ndryshon marrëveshjen e stabilizim-asociimit, ndërmjet komuniteteve evropiane dhe shteteve të tyre anëtare, nga njëra anë, dhe republikës së shqipërisë, nga ana tjetër, duke zëvendësuar protokollin 4 të saj, në lidhje me përkufizimin e konceptit “produkte origjinuese” dhe metodat e bashkëpunimit administrativ

3. Te tjera


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, datë 06.07.2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.     Shqyrtimi ne cilesine e komisionit pergjegjesi i Aktit Normativ Nr. 27, datë 1.7.2021 "Për një shtesë në ligjin nr.9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

2.     Shqyrtimi ne cilesine e komisionit pergjegjes i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane, përfaqësuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDS) e Departamentit Federal Zviceran për punët e jashtme, e cila vepron përmes ambasadës zvicerane në shqipëri për projektin “Lëviz Albania”, faza e dytë korrik 2019 - qershor 2023”

 

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex


Nënkomisioni për zhvillim të qëndrueshëm

E martë, datë 06.07.2021


Ora:11:00

Ne rend të dites:


1.      Seance degjimore per masat e marra per buxhetimin e SDG ne projektligjin per vitin 2022.

2.      Seance degjimore per ecurine e zbatimit te SDG

3.      Komente dhe rekomandime nga zyra e koordinatorit resident te UN ne Shqiperi.

 

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platfomen Cisco Webex