Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E enjte, 11 nentor 2021


Ora:11.00

Ne rend të dites:


E enjte, datë 11 nëntor, ora 11.00

Seancë dëgjimore me aktorë të interesit për diskutimin nen për nen dhe në tërësi   p.ligjit "Për Buxhetin e vitit 2022".

Të ftuar:

Ora 11.00

Shoqatat e botuesve:

-          Shoqata e Botuesve të Librit Shkollor.

Ora 11.20

Sindikatat e arsimit:

-          Federata e Sindikatave të  Arsimit dhe Shkencës të Shqipërisë,

-          Sindikata e Pavarur e Arsimtarëve,

-          Sindikata e punonjësve të Universiteteve të Shqipërisë.

Ora 12.00

OJF që kanë shprehur interes të jenë pjesë e diskutimeve:

1.       Qendra “Për Arsim cilesor”,

2.       Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve (CRCA),

3.       Koalicioni për Arsimin në Shqipëri  (ACE),

4.       Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri,

5.       MEDPAK,

6.       Lëvizja Rinore Egjiptiane Rome,

7.       Qendra “Treja”,

Përfaqësues të MFE dhe MAS.

Ora 13.00

Diskutimi dhe miratimi nen për nen dhe në tërësi i p.ligjit "Për Buxhetin e vitit 2022".

Të ftuar:

Përfaqësues të MFE, MAS dhe MK.

 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Enjte, datë 11 nëntor 2021


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i projektligjit  “Për buxhetin e vitit 2022”.

 

Seancë dëgjimore me institucionet e mëposhtme:

 

1.      Autoriteti Për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit (ora 10:00)

2.      Këshilli i Lartë i Prokurorisë (ora 10:30)

3.      Inspektori i Lartë i Drejtësisë (ora 11:00)

 4.        SPAK (ora 11:30)

5.      Komisioneri i Mbikqyrjes së Shërbimit Civil (ora 12:00)


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Enjte, datë 11 nëntor 2021


Ora:14.30

Ne rend të dites:

Mbledhje e përbashkët e Këshilli për Legjislacionin dhe Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut


  1. Miratimi I proçesverbalit të mbledhjes datë 03.11.2021.
  2. Miratimi i procedures dhe kalendarit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 8417 datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, depozituar në Kuvend më 20.10.2021;
  3. Caktimi i relatorëve 
  4. Miratimi i ekspertëve konstitucionalistë

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E enjte, datë 11.11.2021


Ora:9.00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore për projektligjin "Për buxhetin e vitit 2022" me Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive.


Ora 10.00

Seancë dëgjimore për projektligjin "Për buxhetin e vitit 2022" me QSUT dhe shërbimet, Spitalin e Traumës, Spitalin “Shefqet Ndroqi” dhe Universitetin e Mjekësisë.


Ora 11.00

Seancë dëgjimore me grupet e interesit për projektligjin "Për buxhetin e vitit 2022". (Për çështjet që kanë të bëjnë me shëndetësinë.)


Ora 13.00

Seancë dëgjimore me grupet e interesit për projektligjin "Për buxhetin e vitit 2022". (Për çështjet që kanë bëjnë me çështjet sociale dhe me të rinjtë.)


Komisioni për Integrimin Europian

E enjte, datë 11 nëntor 2021


Ora:13:00

Ne rend të dites:

  1. Shqyrtimi i Projektligjit "Për një shtesë dhe disa ndryshime në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;
  2. Shqyrtimi i Projektligjit "Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 61/2012, "Për akcizat në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar
  3. Të tjera.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, datë 11 nëntor 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:·         Votimi per miratimin ne parim te projektligjeve te paketes fiskale

·         Shqyrtimi i raporteve, në parim, të komisioneve të Kuvendit për projektbuxhetin e vitit 2022”.

·         Miratimi në parim i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2022”