Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurrë, datë 24.11.2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:


·         Shqyrtimi ne cilesine e komisionit per dhenie mendimi i projektligjit "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar


Komisioni hetimor për zgjedhjet e 25 prillit 2021

Rendi i ditës


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

Me rend dite:

 1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së komisionit, datë 17.11.2021;
 2. Njoftime;
 3. Shqyrtimi paraprak i dokumentacionit dhe vleresimi i nevojës për dokumentacion shtesë;
 4. Miratimi i planit të hetimit;
 5. Deklarimi i fillimit të hetimit;
 6. Caktimi i mbledhjes së ardhshme të Komisionit. 

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Mërkurë, datë 24 nëntor 2021


Ora:14.30

Ne rend të dites:

Mbledhje e përbashkët e Këshilli për Legjislacionin dhe Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut


 1. Miratimi i proçesverbalit të datës 17.11.2021
 2. Seance dëgjimore me institucionet shtetërore

  Avokati i Popullit;

  Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi;

  ILDKPKI;

  SPAK;

  Prokuroria e Përgjithshme;

  Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve;

  Shoqata e Bashkive;Komisioni për Integrimin Europian

E mërkurë, datë 24 nëntor 2021


Ora:11:30

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i Kalendarit të punimeve të Komisionit për periudhën 15 nëntor – 3 dhjetor;

2.      Shqyrtimi i Projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” të ndryshuar””. 

3.      Te tjera.


---

E mërkurë, datë 24.11.2021


Ora:12.00

Ne rend të dites:

Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin 

 1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në vendimin nr. 166, datë 16.12.2004 “Për miratimin e Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë” të ndryshuar”.