Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Hënë, datë 06 dhjetor 2021


Ora:12.00

Ne rend të dites:

       Miratimi i proçesverbaleve të mbledhjeve datë 02.11.2021 dhe datë 03.11.2021.


 Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit (për periudhën 6 – 24 dhjetor 2021).


  Shqyrtimi  projektligjit “Për ratifikimin e Memorandumit të Mirëkuptimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, lidhur me vendosjen e kufizimeve të importit të kategorive të materialeve arkeologjike dhe etnologjike të Shqipërisë”.
                         Komisioni për dhënie mendimi  
 Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes kuadër të huas, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës për Zhvillim të Këshillit të Evropës për 

       mbështetjen e përpjekjeve të Republikës  së Shqipërisë për zbutjen e pandemisë Covid-19”.
                                                         Komisioni për dhënie mendimi 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E Hënë, datë 06 dhjetor 2021


Ora:Ora 11:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit  “Për disa shtesa në ligjin nr.99/2021, “Për ratifikimin e vendimit të komitetit të përbashkët EFTA – Shqipëri nr. 1 i vitit 2021, miratuar më 24.6.2021, për ndryshimin e protokollit B të marrëveshjes se tregtisë së lirë,  ndërmjet shteteve të EFTA-s dhe Republikës    së Shqipërisë, lidhur me përkufizimin e konceptit   të “produkteve origjinuese” dhe metodat  e bashkëpunimit administrativ, dhe ndryshimin  e marrëveshjeve për bujqësinë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës së Zvicrës,  dhe Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Islandës, si pjesë përbërëse e saj”


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E Hënë, datë 06 dhjetor 2021


Ora:11:00

Ne rend të dites:


 ·         Shqyrtimi I projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes kuadër të huas, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës për Zhvillim të Këshillit të Evropës për mbështetjen e përpjekjeve të Republikës së Shqipërisë për zbutjen e pandemisë Covid-19”

 

·         Shqyrtimi i shkreses "Per propozimin e Kryetarit te Komisionit te Konkurrences"