Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Mërkurë, datë 15 dhjetor 2021


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.      Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.343 datë 26.11.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 107/2021 “Për bashkëqeverisjen”.  

 Komisioni përgjegjës

 

2.      Shqyrtimin e Aktit  Normativ nr. 34, datë 03.12.2021 “Për disa ndryshime në ligjin nr.137/2020, “Për Buxhetin e Vitit 2021”, të ndryshuar”.

Komisioni për dhënie mendimi 

 

 

3.     Shqyrtimi i projektligjit “Për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore”.

                     Komisioni për dhënie mendimi


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurrë, datë 15.12.2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:


·         Shqyrtimi ne cilesine e komisinit pergjegjes i Akt Normativ Nr. 34, datë 3.12.2021 "Për disa ndryshime në ligjin nr.137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”", të ndryshuar