Rendi i ditës

Seancë plenare

E enjte, datë 16 dhjetor 2021, ora 10:00


Urdhër dhe rendi i ditës për mbledhjen e seancës plenare dt 16.12.2021 ora 10 00.pdf

Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 16 dhjetor 2021, ora 10 00.pdf

Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare të datës 16 dhjetor 2021, ora 10.00.pdf

Procesverbali për votimin e çështjeve të parashikuara në seancën plenare, datë 16 dhjetor 2021, ora 10 00.pdf


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E enjte, datë 16 dhjetor 2021


Ora:12.30

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit të datës 8.11.2021.

2. Shqyrtimin e Aktit Normativ nr. 33, datë 24.11.2021 “Për miratimin e disa ndryshimeve të nënshkruara (amendamenti i dytë) në marrëveshjen për prodhimin dhe furnizimin, nga dhe ndërmjet Pfizer Export B.V. dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik miratuar me aktin normativ nr. 3, datë 18.1.2021 të Këshillit të Ministrave”.

3. Shqyrtimi i projektligjit “Për statusin “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”.


(Mbledhja do të zhvillohet në ambientet e sallës së Seancës Plenare)


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Enjte, datë 16 dhjetor 2021


Ora:14.30

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i projektligjit Për statusin Fëmijë në përkujdesje të Republikës

 Komisioni përgjegjës


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, datë 16 dhjetor 2021


Ora:16:30

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi i Dekretit te Presidentit Nr. 13369, date 10.12.2021, Kthimin në Kuvend të ligjit nr. 115/2021 “Për Buxhetin e vitit 2022”, për rishqyrtim sipas arsyetimit perkates

2.      Shqyrtimi ne cilesine e Komisionit per dhenie mendimi i projektligjit "Për statusin “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”"

3.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit pergjegjes i projektligjit "Për një ndryshim në ligjin nr. 55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipëitrisë”, të ndryshuar


4.      Shqyrtimi i Dekretit te Presidentit nr. 13384, date 15.12.2021, Kthimin në Kuvend të ligjit nr.111/2021 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në republikën e shqipërisë”, të ndryshuar

 

5.      Shqyrtimi i Dekretit te Presidentit Nr. 13385, date 15.12.2021, Kthimin në Kuvend të ligjit nr.112/2021 “Per disa shtesa ne ligjin nr.9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar