Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i dites


Ora:Ora 11:00

Ne rend të dites:

Prezantimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 105/2016 “Për mbrojtjen e bimëve”"

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9863, datë 28.1.2008, “Për ushqimin” i ndryshuar””;

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”’


Komisioni për Politikën e Jashtme

E enjte, date 20 janar 2022


Ora:11.30

Ne rend të dites:

1.      Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit të Bashkimit Europian, në lidhje me Programin Vjetor Kombëtar për Shqipërinë për vitin 2020 në kuadër të instrumentit të asistencës së paraanëtarësimit (IPA II)”. (Kom. Dhënie mendimi, Rel. Etjen Xhafaj)

2.      Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Greqisë, për ngritjen dhe funksionimin e një qendre të përbashkët policore dhe doganore”. (Kom. Dhënie mendimi, Rel. Lavdrim Krashi)

3.      Projektligj “Për ratifikimin e konventës 190, “Konventa për dhunën dhe ngacmimin” të Organizatës Ndërkombëtare të Punës 1986”. (Kom. Dhënie mendimi, Rel. Hatixhe Konomi)