Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E merkure, date 19 janar 2022


Ora:11.30

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit mbledhjes së komisionit të datës 12 dhe 18 nëntor 2021

2.      Miratimi i kalendarit të punës së komisionit nga data 17 janar – 4 shkurt 2022 si dhe programit të punës së komisionit nga data 17 janar – 25 shkurt 2022

3.      Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (Huamarrësi), përfaqësuar nga ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe (KFW) për rehabilitimin me efiçencë energjetike të konvikteve studentore të Universiteteve Publike në Shqipëri” (Rel. Besion Ajazi, Kom. Dhënie mendimi)

4.      Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga ministria e Financave dhe Ekonomisë, (Huamarrësi) dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim, për financimin e projektit “Politika për mbështetjen e reformës në sektorin energjetik në Shqipëri”. (Procedurë e përshpejtuar, Rel. Benet Beci, Kom. Dhënie mendimi)

5.      Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Spanjës si shtesë e Konventës Evropiane për Ekstradimin të vitit 1957”. (Rel. Petro Koçi, Kom. Dhënie mendimi)


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E merkure, date 19.01.2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:Miratimi i procesverbaleve të datave 8, 11 dhe 23 nëntor 2021.

 

- Diskutimi i projektkalendarit të punës së Komisionit për periudhën 17 janar - 4 shkurt 2022.


Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane

E mërkurë, datë 19.1.2022


Ora:14.00

Ne rend të dites:

1.   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 7.12.2021.

2.   Njoftime.
3.   Zgjatja e afatit të komisionit hetimor për një periudhë 2 – mujore.
4.   Shqyrtimi dhe miratimi i planit të hetimit.

5.   Caktimi i mbledhjes së ardhshme.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Mërkurë, datë 19 janar 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i proçesverbalit të mbledhjes datë 26.11.2021.

 

 

2.      Shqyrtimi i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit të Bashkimit Europian, në lidhje me Programin Vjetor të Veprimit për Shqipërinë për vitin 2020 në kuadër të instrumentit të asistencës së paraanëtarësimit (IPA II)”.                           

                       Për dhënie mendimi/  Relator K.Xhoxhi

 

3.      Shqyrtimi i Aktit Normativ nr. 35, datë 24.12.2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 90/2019, “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme”, të ndryshuar””.

                                     Për dhënie mendimi/  Relator J.Cyrbja

 

4.      Shqyrtimi i Aktit Normativ 36, datë 24.12.2021 “Për një shtesë në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

                                    Për dhënie mendimi/ Relator K.Xhoxhi