Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E premte, datë 21.01.2022


Ora:11.30

Ne rend të dites:

Mbledhje e përbashkët e Këshilli për Legjislacionin dhe Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut


1.            Miratimi i proçesverbaleve të mbledhjeve datë 12, 19 dhe 23.11.2021.
2.            Diskutimi në parim, nen për nen dhe në tërësi i projektligjit.
 Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E Hënë, datë 24.01.2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i Kalendarit të Punimeve të Komisionit për Periudhën 17 Janar – 4 Shkurt 2022

2.      Shqyrtimi i Projektligjit  “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (Huamarrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe (KFW) për rehabilitimin me efiçencën energjetike të konvikteve studentore të Universiteteve Publike në Shqipëri”.

3.      Shqyrtimi i Projektligjit  “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit të Bashkimit Europian, në lidhje meProgramin Vjetor të Veprimit për Shqipërinë për vitin 2020 në kuadër të instrumentit të asistencës së paraanëtarësimit (IPA II)”

  4.  Shqyrtimi i Projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 112/2020 “Për regjistrin e pronarëve përfitues” të ndryshuar””