Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

-          Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9863, datë 28.1.2008, “Për ushqimin” i ndryshuar””

-          Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”’Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E Martë, datë 25.01.2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi i Projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007 “Për regjistrimin e biznesit” të ndryshuar””.Relatore: Antoneta Dhima

2.      Shqyrtimi i Aktit Normativ 36, datë24.12.2021 “Për një shtesë në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.Relatore: Anila Denaj

3.      Shqyrtimi I Aktit Normativ nr. 35, datë 24.12.2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 90/2019, “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme”, të ndryshuar””.Relator: Alban Xhelili


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E Martë, datë 25.01.2022


Ora:15.00

Ne rend të dites:


1. Projektligjin “Për profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme”. Relator: Erion Braçe


2. Projektligjin “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga ministria e Financave dhe Ekonomisë, (Huamarrësi) dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim, për financimin e projektit “Politika për mbështetjen e reformës në sektorin energjetik në Shqipëri”. Relatore: Shpresa Marnoj


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, datë 25 janar 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:

 

1.      Miratimi i proçesverbalit të mbledhjes datë 14.12.2022.

 

2.  Shqyrtimi i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (Huamarrësi), përfaqësuar nga ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe (KFW) për rehabilitimin me efiçencë energjetike të konvikteve studentore të Universiteteve Publike në Shqipëri”.

                Për dhënie mendimi   Relator E.Ndreca     

3.  Shqyrtimi i Projektligjit “Për profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme”.

  Përgjegjës/  Relator K.Xhoxhi

 

4.      Shqyrtimi i Projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 112/2020 “Për regjistrin e pronarëve përfitues” të ndryshuar””.

              Për dhënie mendimi     Relator J.Cyrbja