Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

Prezantimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar”


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurrë, datë 02.02.2022


Ora:10:30

Ne rend të dites:


 Prezantimi i projektligjit "PËR MBËSHTETJEN DHE ZHVILLIMIN E STARTUP-EVE"


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Mërkurë, datë 02 shkurt 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.     Seancë dëgjimore publike me kandidaturat e paraqitura “PËR SHPALLJEN E VAKANCËS SË KATËR ANËTARËVE TË “AUTORITETIT PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH- SIGURIMIT TË SHTETIT”


Nënkomisioni për zgjedhjen e anëtarëve të KLP dhe KLGJ

E Mërkurë, datë 02 shkurt 2022


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Votimi i kandidatëve për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë:

1.      Dëgjesë me kandidatët e kualifikuar.

2.      Miratimi i listës së kandidatëve për votim;

3.      Votimi për përzgjedhjen e  kandidatëve. 


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E mërkurë, 2 shkurt 2022


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me rastin e ditës botërore kundër kancerit, me pjesëmarrjen e institucioneve shtetërore dhe grupeve të interesit.