Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurrë, datë 09.02.2022


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.      Seance degjimore me Bordin drejtues te Autoritetit te Konkurences, e thirrur ne pergjigje te kerkeses se derguar nga Grupi parlamentar i Partise Demokratike.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Mërkurë, datë 09 shkurt 2022


Ora:12.00

Ne rend të dites:

Mbledhje e përbashkët e Këshilli për Legjislacionin dhe Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut


Shqyrtimi i nismës së pakicës parlamentare me rend dite:


1.      Seancë dëgjimore me përfaqësues të botës akademike.

2.       Prezantimi i opinioneve të ekspertëve në zbatim të detyrave të ngarkuara. Diskutime dhe Sqarime.


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E mërkurë, datë 9 shkurt 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:


Seancë dëgjimore me kandidatët për plotësimin e vendeve vakante për anëtarë të AMA-s. 


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E mërkurë


Ora:09:30

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Spanjës si shtesë e Konventës Evropiane për Ekstradimin të vitit 1957”, në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi. 


Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane

E merkure date 9 shkurt 2022


Ora:13.00

Ne rend të dites:

1. Shqyrtimin nga komisioni i dokumentacionit lidhur me impiantin e trajtimit të mbetjeve urbane të Elbasanit.

2. Vizitë tek impianti i trajtimit të mbetjeve urbane të Elbasanit.

 

Mbledhja zhvillohet në sallën e Komisionit të Ligjeve


Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane

E mërkurë, datë 9 shkurt 2022


Ora:13.00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimin nga komisioni i dokumentacionit lidhur me impiantin e trajtimit të mbetjeve urbane të Elbasanit.

2. Vizitë tek impianti i trajtimit të mbetjeve urbane të Elbasanit.