Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E mërkurë, datë 16 mars 2022


Ora:11.30

Ne rend të dites:


Shpallja e 2 vendeve të reja vakante për anëtarë në KDRTSH.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurrë, datë 16.03.2022


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi ne cilesine e komisiojnit pergjegjes i projektligjit “Për miratimin e programit të statistikave zyrtare 2022-2026”

 

2.      Shqyrtimi ne cilesine e komisiojnit per dhenie mendimi i projektligj "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e pjesshme të zgjeruar për rrugët kulturore, miratuar me rezolutën cm/res (2013) 66”


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E mërkurë, datë 16.03.2022


Ora:11.30

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore publike në qytetin e Elbasanit me përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe publike lidhur me depistimin e skoliozës te fëmijët.