Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E mërkurë, datë 23.03.2022


Ora:09.30

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore publike për pasojat e shëndetit mendor, kryesisht në periudhën e pandemisë dhe masat e marra nga Ministria e Shëndetësisë për këtë çështje.


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E mërkurë, datë 23 mars 2022


Ora:12.00

Ne rend të dites:


Vijon diskutimi nen për nen dhe në tërësi i p/ligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to(komision përgjegjës).


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E mërkurë, datë 23 mars 2022


Ora:Ora 12:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi dhe votimi i projektligjit “Për zhvillimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme”