Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E martë


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1.      1,Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit datë 31.01.2022 dhe 08.02.2022;

2.     2. Shqyrtimi i projektligjit “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negociimin dhe zbatimin e kontratës me shoqërinë “Jones Group International” për forcimin e sigurisë kibernetike” në cilësinë e komisionit përgjegjës.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E martë 29 mars 2022


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi dhe votimi i projektligjit “Për organizimin dhe funksionimin e grupeve vendore të veprimit”


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, datë 29.03.2022


Ora:11:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi i propozimeve te nje grupi deputetesh per zgjedhjen e dy anetareve te Keshillit Mbikeqyres te Bankes se Shqiperise

2.      Pergjigja e pyetjeve te mbetura dhe votimi i Aktit Normativ Nr. 3, datë 12.3.2022 "Për ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.115/2021, “Për buxhetin e vitit 2022”

3.      Pergjigja e pyetjeve te mbetura dhe votimi i Aktit Normativ Nr. 4, dt 12.3.2022 “Për një ndryshim në ligjin nr.113/2021 “Per nje ndryshim ne ligjin Nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, datë 29 mars 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.      Akt normativ nr. 3, datë 12.3.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 115/2021,”Për buxhetin e vitit 2022”

      Për dhënie mendimi/  Relator K.Xhoxhi

 

2.      Akt normativ nr. 4, dt 12.3.2022 “Për një ndryshim në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”

                 Për dhënie mendimi/     Relator K.Xhoxhi

3.      Projektligj “Për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit publik”.

                           Përgjegjës/ Relator  S.Hasalla

4.      Përzgjedhja e kandidaturave për dy pozicionet për Komisioner në institucionin e Avokatit të Popullit.

            Përgjegjës/    Relator K.Xhoxhi