Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E mërkurë, datë 30 mars 2022


Ora:11.30

Ne rend të dites:


-Miratimi i procesverbaleve të datave 8 dhe 9 shkurt 2022.

-Diskutimi dhe miratimi i kalendarit të punës së Komisionit për periudhën 28 mars – 15 prill 2022.