Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E martë, datë 12 prill 2022


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

Prezantimi i projektligjit “Për vreshtarinë dhe verën”


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, datë 12.04.2022


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit pergjegjes i projektligjit “Per zhvillimin e ndermarrjeve mikro, te vogla dhe te mesme”


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E martë, datë 12.04.2022


Ora:13:00

Ne rend të dites:

Shqyrtim i aktit normativ nr. 2, datë 2.3.2022 “Për një shtesë në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë””, të ndryshuar, në cilësinë e komisionit përgjegjës.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, datë 12 prill 2022


Ora:10.30

Ne rend të dites:

 

1.      Miratimi i proçesverbaleve të datave 15, 17, 22, dhe 23 shkurt 2022.

 

2.      Akt normativ nr. 2, datë 2.3.2022 “Për një shtesë në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë””, të ndryshuar”.

      Për dhënie mendimi/  Relator D.Deliu

 

3.      Aktnormativ nr. 5 “Për disa shtesa në ligjin nr.8450, datë 24.2.1999, “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar dhe Akti normativ nr. 8, datë 25.3.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999, “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar

                 Për dhënie mendimi/     Relator K.Xhoxhi

 

4.      Prezantim i projektligjit “Për Regjistrin Kombëtar të të Dënuarve për Krime Seksuale” dhe projektligjit “Për krijimin e regjistrit kombëtar të autorëve të veprave penale me natyrë seksuale”

                                                     Përgjegjës/  Relator E.Felaj