Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E mërkurë, datë 13 prill 2022


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

Projektligj "Për rafitikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (huamarrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare KESH (Agjencia e zbatimit të projektit) dhe KFW Frankfurt am Main (KFW), për rehabilitimin e hidrocentralit të Fierzës" 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurrë, datë .11.2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.      Raportimi i veprimtarise vjetore te Autoritetit te Konkurrences per vitin 2021


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E mërkurë, datë 13.04.2022


Ora:12:30

Ne rend të dites:

  • 1.Miratimi i procesverbalit të mbledhjes datë 16.02.2022;
  • 2. Seancë dëgjimore me Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes mbi raportimin vjetor të veprimtarisë së tij për vitin 2021
  • (me dyer të mbyllura).

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E mërkurë


Ora:11.30

Ne rend të dites:


-Miratimi i procesverbaleve të datave 14, 15, 16, 21 shkurt dhe 7 mars 2022.

- Seancë dëgjimore me Agjencinë për Media dhe Informim.

Objekti i seancës është qëllimi i krijimit të Agjencisë, struktura dhe mënyra e funksionimit të saj.

 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Mërkurë, datë 13 prill 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.      Seancë dëgjimore për Raportin Vjetor të veprimtarisë së Komisionerit për të Drejën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale gjatë vitit 2021.

Relator: Eduard Ndreca

 

2.      Seancë dëgjimore për Raportin Vjetor të veprimtarisë së Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri gjatë vitit 2021.

Relator: Denis Deliu