Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E mërkurë, datë 18 maj 2022


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

-          Seancë dëgjimore me kryetarin e Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, z. Frashëri, lidhur me raportin vjetor të AKEP-it për vitin 2021.  


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Mërkurë, datë 18 maj 2022


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1. Seancë dëgjimore për Raportin Vjetor të veprimtarisë së Këshillit të Lartë të Prokurorisë  gjatë vitit 2021.


2. Seancë dëgjimore për Raportin Vjetor të veprimtarisë së Autoritetit për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit  gjatë vitit 2021.