Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Vendim nr. 80/2021 “Për mosmiratimin e projektvendimit “Për ngritjen e komisionit hetimor të Kuvendit “Për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve dhe mosveprimeve të institucioneve shtetërore dhe funksionarëve publikë në çështjet që kanë sjell si pasojë vendimin e arbitrazhit “Becchetti dhe të tjerë kundër Shqipërisë”” 14/10/2021 Vendim 80/2021
2 Vendim nr. 78/2021 “Për emërimin e zonjës Rezana Konomi anëtare të Komisionit të Konkurrencës” 14/10/2021 Vendim 78/2021
3 Vendim nr. 71/2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 67/2021 “Për caktimin e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit” 14/10/2021 Vendim 71/2021
4 Vendim nr. 72/2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 69/2021 “Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit” 14/10/2021 Vendim 72/2021
5 Vendim nr. 73/2021 “Për shtyrjen e votimit për projektvendimin “Për ngritjen e komisionit hetimor të Kuvendit për të kontrolluar ligjshmërinë e veprimeve administrative dhe procedurës së ndjekur nga ana e organeve ekzekutive në procedurat për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të trajtimit të mbetjeve urbane në Tiranë, Elbasan dhe Fier” 14/10/2021 Vendim 73/2021
6 Vendim nr. 75/2021 “Për rrëzimin e dekretit nr. 13 179, datë 28.7.2021, të Presidentit të Republikës “Për kthimin e ligjit nr. 86/2021 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 25, datë 22.6.2021, të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” 14/10/2021 Vendim 75/2021
7 Vendim nr. 76/2021 “Për rrëzimin e dekretit nr. 13 186, datë 28.7.2021, të Presidentit të Republikës “Për kthimin e ligjit nr. 87/2021 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 26, datë 22.6.2021, të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, të ndryshuar” 14/10/2021 Vendim 76/2021
8 Vendim nr. 77/2021 “Për rrëzimin e dekretit nr. 13 166, datë 16.7.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 79/2021 “Për të huajt”” 14/10/2021 Vendim 77.2021
9 Vendim nr. 79/2021 “Për ngritjen e komisionit hetimor të kuvendit “Për kontrollin e veprimtarisë së organeve të administratës publike dhe pushtetit vendor, për të verifikuar përdorimin e burimeve të administratës shtetërore për qëllime elektorale në zgjedhjet e 25 prillit 2021” 14/10/2021 Vendim 79/2021
10 Vendim nr. 74/2021 “Për shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të projektligjit “Për eurobondin që do të emetohet nga ministri i Financave dhe Ekonomisë, miratimin e përjashtimeve nga tatimet e taksat dhe të parashikimeve për heqjen dorë nga imuniteti në marrëveshjet që do të lidhen nga ministri i Financave dhe Ekonomisë” 14/10/2021 Vendim 74/2021