Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Ligj nr. 128/2021 “Për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore” 20/12/2021 Ligj 128/2021
2 Vendim nr. 88/2021 “Për disa shtesa në vendimin nr. 70/2021 “Për caktimin e anëtarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përhershme të Kuvendit” 16/12/2021 Vendim 88/2021
3 Ligj nr. 126/2021 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 33, datë 24.11.2021 “Për miratimin e disa ndryshimeve të nënshkruara (amendamenti i dytë) në marrëveshjen për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Export B.V. dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik, miratuar me aktin normativ nr. 3, datë 18.1.2021, të Këshillit të Ministrave 20/12/2021 Ligj 126/2021
4 Ligj nr. 127/2021 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 34, datë 3.12.2021, i Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021””, të ndryshuar” 20/12/2021 Ligj 127/2021
5 Ligj nr. 129/2021 “Për statusin “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”” 20/12/2021 Ligj 129/2021
6 Ligj nr. 130/2021 “Për një ndryshim në ligjin nr. 55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” 20/12/2021 Ligj 130/2021
7 Ligj nr. 131/2021 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave, Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Integrimit Europian, dhe Komisionit Europian për programin e bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Shqipëri – Kosovë 2014-2020, alokimet për vitin 2020” 20/12/2021 Ligj 131/2021
8 Ligj nr. 132/2021 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave, Malit të Zi, përfaqësuar nga Zyra e Integrimit Europian, dhe Komisionit Europian për Programin e Veprimit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II, Mali i Zi - Shqipëri 2014-2020, alokimet për vitin 2020” 20/12/2021 Ligj 132/2021
9 Vendim nr. 90/2021 “Për ndryshimin e rendit të ditës të seancës plenare datë 20.12.2021” 20/12/2021 Vendim 20/2021
10 Vendim nr. 89/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 67/2021 “Për caktimin e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar 16/12/2021 Vendim 89/2021