Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Vendim nr. 69/2022 “Për ndryshimin e rendit të ditës të seancës plenare datë 15.9.2022” 15/09/2022 Vendim 69/2022
2 Vendim nr. 68/2022 “Për mosmiratimin e një kandidature për anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga trupa e pedagogëve të Fakulteteve të Drejtësisë dhe të Shkollës së Magjistraturës, sipas ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar” 15/09/2022 Vendim 68/2022
3 Ligj nr. 67/2022 “Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Brendshme e Republikës së Shqipërisë, dhe qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, të përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, për shkëmbimin e informacionit për qëllime të lidhura me migracionin” 15/09/2022 Ligj 67/2022
4 Ligj nr. 66/2022 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Emirateve të Bashkuara Arabe për bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe luftës kundër terrorizmit” 15/09/2022 Ligj 66.2022
5 Ligj nr. 65/2022 “Për ratifikimin e marrëveshjes financiare kuadër të partneritetit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, dhe Komisionit Europian për rregullat specifike të zbatimit të asistencës financiare të BE-së për Republikën e Shqipërisë në kuadër të Instrumentit për Asistencën e Paraanëtarësimit (IPA III) 15/09/2022 Ligj 65/2022
6 Vendim nr. 67/2022 “Për një ndryshim në vendimin nr. 69/2021 “Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, i ndryshuar” 08/09/2022 Vendim 67/2022
7 Vendim nr. 66/2022 “Për ngritjen e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për hartimin e shtesave dhe ndryshimeve në ligjin nr. 15/2015 “Për rolin e Kuvendit në procesin e integrimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Europian” 08/09/2022 Vendim 66/2022
8 Ligj nr. 64/2022 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 12, datë 29.7.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 115/2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, të ndryshuar”” 08/09/2022 Ligj 64/2022
9 Ligj nr. 63/2022 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 11, datë 29.7.2022 “Për disa shtesa në ligjin nr. 8926, datë 22.7.2002,“Për formën dhe përmasat e flamurit kombëtar, përmbajtjen e himnit kombëtar, formën dhe përmasat e stemës së Republikës së Shqipërisë dhe mënyrën e përdorimit të tyre” 08/09/2022 Ligj 63/2022
10 Vendim nr. 62/2022 “Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Zëvendëskryeministrit dhe Ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave” 28/07/2022 Vendim 62/2022