Ligj nr. 43/2021 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 23/03/2021
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin