Ligj nr. 42/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 23/03/2021
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin