Ligj nr. 37/2021 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 7, datë 12.3.2021 “Për një ndryshim në aktin normativ nr. 1, datë 10.1.2021, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet PFIZER EXPORT B.V. dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin, autorizimin e procedurës për lejimin e hyrjes dhe administrimit të vaksinave anticovid-19 në Republikën e Shqipërisë, si dhe përdorimin e tyre në popullatë”, miratuar me ligjin nr. 2/2021”


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 23/03/2021
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin