Ligj nr. 45/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8577, datë 10.2.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, të ndryshuar”


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 23/03/2021
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin