Ligj nr. 49/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, të ndryshuar”


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 23/03/2021
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin