Ligj nr. 132/2021 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave, Malit të Zi, përfaqësuar nga Zyra e Integrimit Europian, dhe Komisionit Europian për Programin e Veprimit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II, Mali i Zi - Shqipëri 2014-2020, alokimet për vitin 2020”


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 20/12/2021
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin