Ligj nr. 131/2021 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave, Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Integrimit Europian, dhe Komisionit Europian për programin e bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Shqipëri – Kosovë 2014-2020, alokimet për vitin 2020”


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 20/12/2021
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin