Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin miratoi dy projektligje

  • Postuar më, 18/02/2021

18 shkurt 2021

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin në drejtimin e kryetarit z. Ilir Beqaj shqyrtoi dhe miratoi dy projektligje, në dy mbledhje të ndryshme të zhvilluara përgjatës ditës së sotme. Fillimisht, komisioni vijoi me shqyrtimin nen për nen të projektligjit “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”, për të cilin ishin ftuar në mbledhje znj. Jolanda Theodhori dhe znj. Luela Rama, nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, si dhe përfaqësues nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Më herët, komisioni kishte shqyrtuar një pjesë të neneve të projektligjit dhe në mbledhjen e sotme u vijua me shqyrtimin e pjesës tjetër të neneve, për të cilat ishte kërkuar më tepër kohë për diskutim. Përfaqësuesit e AMF-së iu përgjigjën pyetjeve të deputetëve dhe pas diskutimeve e sugjerimeve për riformulimin e disa prej neneve, komisioni miratoi nen për nen dhe në tërësi projekligjin në fjalë.


Më pas, komisioni u mblodh për shqyrtimin e projektligjit “Për ratifikimin e Marrëveshjes së Huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar mga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, (huamarrësi), dhe Kfë Frankfurt Am Main (Kfë), për Programin e Infrastrukturës Bashkiake V, në shumën 80 000 000 (tetëdhjetë milionë) euro”. Të ftuar për prezantimin e nismës ishin znj.Elona Mistrovica, përgjegjëse e Sektorit të Sigurimit të Ndihmës së Huaj dhe

Marrëveshjeve në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe z. Flauers Shoshi, zëvendësdrejtor i Përgjithshëm në Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës- Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve.

Z. Shoshi gjatë prezantimit sqaroi se qëllimi i Programit Infrastruktura Bashkiake V është përmirësimi i sistemit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, si dhe i performancës së shoqërive të ujësjellës-kanalizimeve në 8 bashki të vendit të përfshira në program. Sipas tij përcaktimi i bashkive është bërë sipas prioriteteve të Masterplanit Kombëtar të Ujësjellës-Kanalizimeve, si dhe nevojës për mbështetje buxhetore për të përmbyllur investimet e kryera në fazat e mëparshme të programit dhe më konkretisht në bashkitë: Shkodër, Lezhë, Kamzë, Berat, Kuçovë, Elbasan, Fier dhe Vlorë. “Përveç investimeve që do të bëhen nëpërmjet marrëveshjes me KfË paralelisht ne po ecim edhe me investimet tona. Në shumë qytete siç është Vlora, Elbasani, Berati dhe Fieri, në harmoni me investimet nga buxheti i shtetit, këto investime mbyllen 100% dhe në këto qytete furnizimi me ujë do të jetë 24 orë”, theksoi z. Shoshi. Më tej znj.Mistrovica paraqiti për deputetët normat e interesit dhe kushtet e huasë.  Pas pyetjeve dhe komenteve,  komisioni miratoi në parim, nen për nen dhe në tërësi projektligjin në fjalë.

Mbledhjet e sotme e komisionit u zhvilluan nëpërmjet platformës së komunikimit online “Cisco Webex”.


Share