Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin miratoi projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 124/2015 “Për efiçencën e energjisë” të ndryshuar””

  • Postuar më, 23/02/2021

Në drejtimin e kryetarit z. Ilir Beqja, Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin shqyrtoi nen për nen projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 124/2015 “Për efiçencën e energjisë” të ndryshuar””.

Të ftuar për këtë projektligj ishte zëvendësministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, z. Gjergj Simaku dhe znj. Laureta Dibra, Drejtoreshë në këtë ministri.

Pas diskutimeve nen për nen të këtij projektligji, komenteve dhe sugjerimeve, anëtarët e komisionit e miratuan këtë projektligj nen për nen dhe në tërësi.

Mbledhja u zhvillua nëpërmjet platformës së komunikimit online “Cisco Webex”.

 


Share