Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut miratoi ndryshimet në ligjin “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” të ndryshuar””

  • Postuar më, 26/11/2021

26 nëntor 2021

Në drejtimin e kryetares znj.Klotilda Bushka dhe në cilësinë e komisionit përgjegjës, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut shqyrtoi në mbledhjen e radhës projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” të ndryshuar””. Për të prezantuar projektligjin ishin të pranishëm znj.Vasilika Vjero, zëvendësministre e Financave dhe Ekonomisë dhe z.Elvis Koçi, Drejtor i Përgjithshëm i Parandalimit dhe Pastrimit të Parave, ndërsa relatimi për komisionin u bë nga deputeti Denis Deliu. Zëvendësministrja Vjero sqaroi se qëllimi i këtij projektligji është mbrojtja e sistemit financiar dhe e ekonomisë në tërësi nga kërcënimet e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, duke forcuar integritetin e sistemit parandalues në vend dhe përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare të fushës. Znj.Vjero theksoi se nisma synon përafrim të plotë me direktivën e BE, përmbushjen e detyrimeve që burojnë nga marrëveshja e MSA, kërkesave të përsëritura nga Komisioni Europian, por edhe angazhimit të marrë nga vendi ynë në Forumin Ministror BE-Ballkani Perëndimor për harmonizimin e plotë me direktivat e BE-së kundër pastrimit të parave brenda periudhës 2020-2021. Deputeti Denis Deliu në cilësinë e relatorit vlerësoi rëndësinë e nismës, duke parashtruar se projektligji synon zvogëlimin e rreziqeve të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit nëpërmjet politikave, koordinimit dhe bashkëpunimit; parandalimin e hyrjes së produkteve të veprave penale apo veprimtarisë kriminale, si dhe të fondeve në mbështetje të terrorizmit në sektorin financiar apo në sektorë të tjerë ose zbulimi dhe raportimi i tyre; si dhe  zbulimi dhe goditja e kërcënimeve për pastrim të parave/financim të terrorizmit.  “Për një kategori të caktuar profesionesh të lira, ligji i ka ngarkuar me detyrime specifike, duke marrë në konsideratë standardet e Task Forcës së Aksioneve Financiare, por edhe natyrën e punës që këto profesione bëjnë. Zbatimi i rekomandimeve të Task Forcës së Aksioneve Financiare, të cilat përveçse janë botërisht të pranuara dhe ka mekanizma ndëshkimi në rastet e mosndjekjes dhe zbatimit, për vendin tonë kanë forcë juridike të shtuar, pasi janë detyrim që rrjedh edhe nga neni 13, i konventës së KiE, ratifikuar nga Republika e Shqipërisë me ligjin nr.9646, datë 27.11.2006, “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës “Për pastrimin, kërkimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit dhe për financimin e terrorizmit””, sqaroi z.Deliu. Në përfundim duke vlerësuar se projektligji është në përputhje të Kushtetutës dhe Rregullores së Kuvendit, relatori ftoi komisionin ta miratojnë atë.

Zëvendësministrja Vjero dhe Drejtori i Përgjithshëm i Parandalimit dhe Pastrimit të Parave, z. Elvis Koçi, iu përgjigjën pyetjeve të deputetëve lidhur me projektligjin, situatën aktuale  e fenomenit të pastrimit të parave, nivelin e bashkëpunimit me bankat e nivelit të dytë,  etj.  

Në përfundim të diskutimeve, përpara miratimit në parim, kryetarja e komisionit znj.Bushka sqaroi se komisionet e tjera parlamentare, por dhe komisioni i Ligjeve kanë bërë amendamente për projektligjin, disa prej të cilave janë reflektuar dhe dakordësuar me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe DPPPP, të cilat rregullojnë qartësinë e normës, por edhe adresojnë propozimet e ardhura pas konsultimeve publike me grupet e interesit.  Komisioni miratoi në parim, nen për nen dhe në tërësi tekstin e integruar të projektligjit dhe ia përcolli për shqyrtim seancës plenare të radhës.


Share