Komisioni i Ligjeve rrëzoi një Dekret të Presidentit, miratoi Aktin normativ për rishikimin e Buxhetit të vitit 2021 dhe projektligjin “Për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore”

  • Postuar më, 15/12/2021

15 dhjetor 2021

Në drejtimin e kryetares znj.Klotilda Bushka, komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut në mbledhjen e radhës shqyrtoi dekretin e Presidentit të Republikës për kthimin për rishqyrtim të ligjit “Për bashkëqeverisjen”, Aktin normativ për rishikimin e Buxhetit të vitit 2021, si dhe projektligjin “Për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore”. Të ftuar për shqyrtimin e Dekretit të Presidentit të Republikës nr.13.343, datë 26.11.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 107/2021 “Për bashkëqeverisjen” ishin z. Bledar Dervishi, këshilltar i Presidentit, znj.Elisa Spiropali, ministre Shteti për Marrëdhëniet me Parlamentin, etj. Z.Dervishi paraqiti para komisionit arsyet e kthimit të ligjit për rishqyrtim në Kuvend, duke parashtruar se vërehet një mospërputhje të parashikimeve të ligjit, jo vetëm me kuadrin ligjor në fuqi, por edhe vetë mënyra se si është konceptuar funksionimi, organizimi dhe kompetencat e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje. “Ky ligj në tërësinë e tij cenon dispozita konkrete të Kushtetutës dhe parimet kushtetuese të shtetit të së drejtës, parimin e autonomisë vendore, parimin e sigurisë juridike, hierarkinë e akteve, si dhe centralizon edhe më shumë kontrollin dhe pushtetin tek një institucion në varësi direkte nga Kryeministri”, u shpreh z.Dervishi duke shtuar se për hartimin e tij nuk janë respektuar parashikimeve të ligjit nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, si dhe bie ndesh me Kodin e Procedurave Administrative, si dhe  ligjin nr. 10385, datë 24.02.201, “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, i ndryshuar. Ministrja Elisa Spiropali paraqiti kundër-argumentet e qeverisë për Dekretin e Presidentit, duke theksuar se: “të gjitha pretendimet dhe arsyet e kthimit të ligjit nga Presidenti, janë të pabazuara, të paargumentuara dhe provuara me mospërputhje konkrete kushtetuese apo ligjore, ndaj dhe ju ftoj të votojmë kundër këtij dekreti, për një ligj që është ligji i qytetarëve dhe për qytetarët”. Kryetarja e komisionit, Klotilda Bushka, në cilësinë e relatores vlerësoi se në arsyet e sjella nga Presidenti për mosdekretimin e ligjit nuk ka argumente për nene konkrete, por vetëm diskutime të përgjithshme  për mënyrën se si perceptohet ligji. Duke e vlerësuar ligjin si tepër të rëndësishëm, sepse fuqizon qytetarët për të qenë pjesë e procesit vendimmarrës, znj.Bushka ftoi kolegët të votojnë kundër Dekretit të Presidentit. Pas pyetjeve dhe diskutimeve, komisioni votoi kundër Dekretit të Presidentit të Republikës për kthimin për rishqyrtim të ligjit “Për bashkëqeverisjen” dhe ia kaloi për shqyrtim seancës plenare.

Më tej në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi, komisioni shqyrtoi Aktin  Normativ nr. 34, datë 03.12.2021 “Për disa ndryshime në ligjin nr.137/2020, “Për Buxhetin e Vitit 2021”, të ndryshuar”, i cili u prezantua nga znj. Adela Xhemali, zëvendësministre e Financave dhe Ekonomisë dhe u relatua për komisionin nga deputeti Klevis Xhoxhi.

Znj.Xhemali sqaroi se rishikimi i buxhetit të vitit 2021 ka për qëllim rialokimin e të ardhurave shtesë, prej 18.2 miliardë lekësh dhe do të ketë në fokus: dhënien e shpërblimit në masën 5 mijë lekë për pensionistët, rialokimet mes zërave të shpenzimeve buxhetore korente dhe kapitale, si dhe reflektimin në kahun e të ardhurave të rritjes së realizuar kryesisht prej  performancës së mirë të administratës tatimore. Znj.Xhemali theksoi se ndryshimet nuk prekin deficitin buxhetor. “Kjo, nisur nga ecuria pozitive e të ardhurave buxhetore për 10 mujorin 2021 dhe pritshmëria gjithashtu pozitive e realizimit të tyre në nivel vjetor, që ka sjellë edhe mbulimin e plotë të të gjitha nevojave për financim në kahun e shpenzimeve, të akomoduara përmes këtij akti normativ për vitin 2021”, përfundoi znj.Xhemali. Pas pyetjeve dhe diskutimeve komisioni miratoi me shumicë votash Aktin Normativ në fjalë dhe vijoi me shqyrtimin e projektligjit “Për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore”.  Të ftuar në mbledhjen e komisionit ishin z.Julian Hodaj, zëvendësministër i Brendshëm, z.Adriatik Ago, zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i SHÇBA-së, përfaqësues nga ICITAP, si dhe stafi teknik i MB-së.  Në nisje të diskutimeve,  Kryetarja Bushka parashtroi se pas prezantimit të projektligjit është ngritur një grup teknik pune, i kryesuar nga deputetja znj.Ermonela Felaj në cilësinë e relatores, me përfaqësues nga Ministria e Brendshme, SHÇBA,  ICITAP, DPSH, etj. për draftimin e një varianti final të projektligjit, ku u adresuan një sërë çështje që kishin hasur diskutime. Znj.Felaj bëri një prezantim të rezultatit të grupit të punës dhe ndryshimeve përkatëse të draftit të konsoliduar, ku janë reflektuar komentet dhe sugjerimet e dërguara nga: dpsh, shish, dsik, Prokurorisë së Përgjithshme, ICITAP, etj. Gjatë shpjegimit të projektligjit, znj.Felaj nënvizoi se SHÇBA në kuadër të Reformës në Drejtësi dhe reformimit të Policisë së Shtetit, ka kryer detyra dhe funksione që nuk normohen në ligjin ekzistues të miratuar në vitin 2014, çka ka sjellë nevojën e ndryshimit të ligjit në fuqi, si dhe në të njëjtën kohë të synohet reformimi i SHÇBA-së, në një agjenci inteligjente për të luftuar korrupsionin  dhe parandaluar veprimtarinë e paligjshmërisë, duke e përafruar me agjencitë homologe të BE-së. Pas pyetjeve dhe diskutimeve, komisioni miratoi në parim, nen për nen dhe në tërësi projektligjin në fjalë.


Share