Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin zhvilloi një seancë dëgjimore me Kryetarin e Bordit të ERRE

  • Postuar më, 20/04/2022

Në drejtimin e kryetarit z. Arben Pëllumbi, komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, zhvilloi një seancë dëgjimore me Kryetarin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë z. Petrit Ahmeti, lidhur me raportin vjetor të ERRE-s për vitin 2021. Të ftuar po ashtu ishin z. Maksim Shuli anëtar Bordi dhe z. Elton Rradheshi Sekretar i Përgjithshëm.

Në fjalën e tij z. Ahmeti u shpreh se në këtë raport është synuar dhënia e një pasqyre të plotë mbi punën e ERRE, në sektorin e energjisë elektrike dhe sektorit të gazit natyror në vendin tonë.

“Theksoj se një pjesë e mirë e viti 2021 sikurse jemi dëshmitarë, ka qenë i mbushur me problematika të veçanta shëndetësore dhe humanitare të cilat patën ndikim e tyre në sektor. Megjithatë nga ana jonë është munduar funksionimi normal i aktiviteteve të ERRE-s në përmbushjen e objektivave të sektorit.”, theksoi z. Ahmeti.

Po ashtu, ky Raport paraqiti ecurinë dhe krahasimet me vitet paraardhëse si edhe parashikon sigurinë operative të rrjetit, balancën e parashikuar të kërkesës dhe furnizimit me energji elektrike në tregun e brendshëm për një periudhë pesëvjeçare, nivelin e pritshëm të kërkesës dhe perspektivën e sigurisë së furnizimit për një periudhë pesë deri në pesëmbëdhjetë vjeçare nga data e raportit, kapacitetin shtesë prodhues të propozuar, të planifikuar apo në fazë ndërtimi, parashikimin e investimeve, për jo më pak se pesë vitet e ardhshme, që planifikohen të realizohen nga Operatori i Sistemit të Transmetimit apo çdo palë tjetër, lidhur me rritjen e kapacitetit ndërkufitar të interkonjeksionit, cilësinë dhe nivelin e mirëmbajtjes së rrjeteve, masat për menaxhimin e kërkesës në pik dhe ndërprerjeve në furnizimin me energji elektrike, masat e përshtatshme, në rast nevoje, të rritjes së sigurisë së furnizimit, modelet e pritshme të prodhimit, furnizimit, shkëmbimeve ndërkufitare dhe konsumit, duke mundësuar marrjen e masave për menaxhimin e kërkesës, objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm në nivel kombëtar, rajonal dhe europian etj.

Anëtarët e komisionit vazhduan me diskutime të ndryshme si edhe pyetje e përgjigje mbi këtë Raport.


Share