Kuvendi mblidhet në seancë plenare: miratohen tri projektrezoluta dhe 4 projektligje

  • Postuar më, 28/04/2022

28 prill 2022

Në drejtimin e Kryetares, znj. Lindita Nikolla, Kuvendi u mblodh sot në seancën plenare të radhës. Pika e parë e rendit të ditës ishte një seancë pyetje-përgjigjesh kërkuar nga deputetja e grupit parlamentar demokrat, znj.Ina Zhupa me ministrin e Brendshëm, z.Bledar Çuçi, lidhur me heqjen e përfaqësuesit të shoqërisë civile nga Komisioni Kombëtar për Azilin dhe Refugjatët. Znj.Zhupa parashtroi se përbërja e Komisionit është zvogëluar në 5 anëtarë, nga 6 që ka qenë, ku katër janë përfaqësues të ministrive dhe një i SHISH, duke hequr vetëm përfaqësuesin e Ojf-ve. “Nuk kuptohet pse është nevoja për ta shkurtuar dhe pse preket përfaqësuesi i shoqërisë civile dhe jo i të tjerëve. Këshilli i ka dërguar shkresë ministrisë dhe nuk ka marrë përgjigje për këtë”, u shpreh znj.Zhupa. Në përgjigje, ministri i Brenshëm sqaroi se në ligjin e ri “Për azilin” në Shqipëri, përcaktohet qartë që Komisioni Kombëtar për Azilin të përbëhet nga pesë anëtarë. Lidhur me pyetjen e mospërfshirjes së përfaqësuesit të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, ministri Çuçi sqaroi se: “Ligji është miratuar në shkurt të 2021, në 5 korrik të 2021 i kemi dërguar KShH, një variant të VKM-së ku e kishim përfshirë edhe KShH, dhe nuk kemi marrë përgjigje deri më 29 tetor të vitit 2021.  Pra, më shumë se tre muaj pa përgjigje. Ndërkohë sigurisht duke mos marrë përgjigje nga KShH ne vazhduam me ngritjen e Komisionit”. Në përmbyllje ministri garantoi se përfaqësues të KShH, si dhe çdo Ojf tjetër që mbron të drejtat e azilkërkuesve apo refugjatëve, do të jenë pjesë në çdo mbledhje të Komitetit Administrativ si vëzhgues, edhe për të dhënë opinione drejtpërdrejtë brenda Komisionit Administrativ. Më pas pas diskutimet vijuan sipas rendit të ditës, ku u shqyrtuan 3 projektrezoluta të tre institucioneve të pavaruara lidhur me raportimin e veprimtarisë përgjatë vitit 2021, si dhe 4 projektligje. Gjatë seancës së sotme, me propozim të deputetit Tritan Shehu, Kuvendi mbajti një minutë heshtje në përkujtim të Masakrës së Mejës, ku më datën 27 Prill 1999 nga policia dhe ushtria serbe u ekzekutuan 372 civilë kosovarë.

 Projektrezolutat

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Instituti i Studimeve për Krimet edhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri, Enti Rregullator i Energjisë paraqitën në seancën e sotme raportet vjetore të veprimtarive të tyre për vitin 2021. Drejtuesit e këtyre institucioneve, z. Besnik Dervishi për Zyrës së Komisionerit, z. Çelo Hoxha për ISKK-në dhe z. Petrit Ahmeti për ERE raportuan në Kuvend për veprimtaritë e institucioneve përkatëse. Përmes rezolutës së paraqitur nga Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, Kuvendi i rekomandon Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ndër të tjera: të përmbyll brenda vitit 2022 hetimin administrativ, mbi publikimin e databazës me të dhënat e pagave të qytetarëve të punësuar në sektorin publik dhe privat dhe asaj të të dhënat e targave të automjeteve; të luajë rol aktiv në përmbylljen e procedurave për modernizimin e kuadrit ligjor; të vijojë monitorimin dhe mbikëqyrjen proaktive të autoriteteve publike për verifikimin e përditësimit të Programit të Transparencës dhe të Regjistrit të kërkesave dhe përgjigjeve, me qëllim rritjen e transparencës dhe llogaridhënies në veprimtarinë e tyre; të nxisë forcimin e rolit të koordinatorit për të drejtën e informimit; të vijojë shtrirjen e instalimit të sistemeve elektronike AMS dhe REKPDI në sa më shumë autoritete publike; të angazhohet në krijimin e Rrjetit të nëpunësve për mbrojtjen e të dhënave personale; të angazhohet në bashkëpunimin me qytetarë dhe grupe interesi për njohjen e kuadrit të modernizuar ligjor në të dy fushat e përgjegjësisë dhe rritjen e ndërgjegjësimit për zbatimin e tij, etj. Projektrezoluta u miratua nga Kuvendi me 74 vota pro,  24 kundër dhe  3 abstenim.

Institutit të Studimeve për Krimet edhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri, Kuvendi i rekomandoi 7 pika për tu përmbushur përmes një projektrezolute, ku mes të tjerash iu kërkua: të rinovojë marrëveshjen me ministrinë përgjegjëse për arsimin për rritjen e aksesit në shkolla të informacionit për krimet e komunizmit dhe të pasojave të tij në Shqipëri; të krijojë një bazë të dhënash të viktimave të burgjeve dhe kampeve; të organizojë aktivitete për angazhimin e të rinjve, duke përdorur forma inovative të informimit për krimet dhe pasojat e komunizmit në vendin tonë; të zgjerojë bashkëpunimin me shoqatat vendase dhe të diasporës, me qëllim mbledhjen e dëshmive që janë jashtë kufijve, si një burim potencial për zgjerimin e arkivës audiovizuale apo kolanës së botimeve; të publikojë në faqen zyrtare procedurën e rekrutimit të Këshillit Shkencor dhe vendimmarrjet e këtij Këshilli; Bordi i ISKK të angazhohet në zbatimin e Kodit të Etikës së institucionit, etj. Projektrezoluta u miratua nga Kuvendi me 99 vota pro, 0 kundër dhe 2 abstenim.

Kuvendi i rekomandoi Entit Rregullator të Energjisë përmes projektrezolutës të paraqitur nga Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin që: ERE në bashkëpunim me MIE dhe aktorët e tjerë në fushën e energjisë të luaj një rol aktiv në hartimin e një plani konkret, për të bërë të mundur lehtësimin e barrierave, promovimin, si dhe incentivimin e impianteve të vetëprodhimit të energjisë nga burime të rinovueshme (veçanërisht nga dielli dhe era); hartimin sa më parë të Metodologjisë së përcaktimit të çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga vetëprodhuesit, si dhe të luaj një rol proaktiv për zgjidhjen e problematikave të ndryshme që lindin nga instalimi i burimeve të vogla të rinovueshme; bërja funksionale brenda vitit 2022 të bursës së energjisë; mbështetjen me ekspertizën teknike për të bërë të mundur ndërtimin e rrjetit të transmetimit dhe shpërndarjes së gazit natyror, si dhe të bëjë propozime konkrete në funksion të mundësive të reja të krijuara për zhvillimin dhe shfrytëzimin e tregut të gazit; miratimi dhe nisja nga zbatimi i Rregullores mbi Masat e të Licencuarve në Aktivitetin e Furnizimit për Arritjen e Treguesve të Matjes dhe Vlerësimit nga ERE të Performancës së Shërbimit ndaj klientit; monitorim me rigorozitet i problematikave që kanë lidhje me mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve të energjisë elektrike; të punojë për sensibilizimin e konsumatorit mbi përdorimin eficient të energjisë elektrike çka përkthehet në kursim energjie dhe më pak kosto për vetë konsumatori; të vijojë të kërkojë mundësinë e instalimit gradual të matësve inteligjentë, bazuar në një analizë kosto-përfitim dhe të mbulimit me rrjetin e telekomunikacionit, etj. Kuvendi e miratoi këtë projektrezolutë me 75 vota pro, 23 kundër dhe  3 abstenim.

Projektligjet

Në seancën e sotme Kuvendi shqyrtoi dhe miratoi 4 projektligje, e më konkretisht: “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (huamarrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) (Agjencia e zbatimit të projektit) dhe KfW Frankfurt am Main (KfW), për rehabilitimin e  hidrocentralit të Fierzës”;  “Për ratifikimin e konventës së Këshillit të Evropës “Për aksesin në dokumente zyrtare”; “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në aktet dhe dokumentet e Kongresit të 26-të të Bashkimit të Përbotshëm Postar, Stamboll 2016” dhe “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e Bashkimit Evropian, Horizont Evropa-programi kuadër për kërkimin dhe inovacionin”.  Gjatë shqyrtimit të projekligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (huamarrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) (Agjencia e zbatimit të projektit) dhe KfW Frankfurt am Main (KfW), për rehabilitimin e  hidrocentralit të Fierzës”, znj.Belinda Balluku ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, në cilësinë e nismëtarit të projekt-aktit u shpreh se marrëveshja e huas, në vlerën 40 milionë euro, do të përdoret për rehabilitimin e Hidrocentralit të Fierzës, në të cilin është ndërhyrë për herë të fundit në vitin 2005. Shfrytëzimi i këtij hidrocentrali për një periudhë mbi 40 vjet ka bërë që gjendja teknike e agregateve të jetë kritike dhe të ketë nevojë për ndërhyrje urgjente. Znj.Ballaku duke parashtruar projektet që janë ndërmarrë në rehabilitimin e hidrocentraleve në vend gjatë viteve të fundit, theksoi se të gjitha këto ndërhyrje kanë si synim rritjen e eficencës së prodhimit të çdo turbine dhe rrjedhimisht edhe eficencën e këtyre hidrocentraleve. “Për ta bërë më të kuptueshme për publikun, nëse përpara rehabilitimit të turbinave të këtyre hidrocentraleve prodhimi ishte më pak se 90% e kapacitetit të tyre, menjëherë pas përfundimit të investimeve rehabilituese prodhimi i tyre arrin në 100% të kapaciteteve”, u shpreh znj.Balluku. Gjatë diskutimeve, deputeti i grupit parlamentar “Aleanca për Ndryshim”, z. Dashamir Shehi pavarësisht se vlerësoi se kredia është marrë me terma të favorshme financiare, u shpreh se nevojiten të merren masa për diversifikimin e energjisë dhe të gjenden zgjidhje reale për sistemin elektro-energjetik shqiptar. “Kemi vite që flasim për energjinë diellore. Deri sot nuk është arritur asgjë. Duhet të liberalizojmë ligjin për sa i përket paneleve diellore që kompanitë private shqiptare, të cilat që nga ky vit do të detyrohen ta blejnë në treg të lirë energjinë, të kenë mundësi ta prodhojnë vetë e të bëhen vetë investitorë në këtë fushë”, u shpreh z. Shehi.  Pas diskutimeve, ky projektligj u miratua me 79 vota pro, 22 kundër dhe 0 abstenim.

Seanca vijoi diskutimet me shqyrtimin e projektligjit “Për ratifikimin e konventës së Këshillit të Evropës “Për aksesin në dokumente zyrtare”, i cili konsiston në plotësimin e kuadrit ligjor për të garantuar të drejtën e aksesit në dokumente zyrtare për të drejtën e informimit duke e zgjeruar informacionin që mund të kërkohet nga autoritetet publike dhe për të garantuar të drejtën e aksesit në dokumente zyrtare në mënyrë që të respektohen standardet më të mira në ushtrimin dhe realizimin e të drejtave themelore të njeriu. Konventa parashikon të drejtën e çdo personi, pa u diskriminuar për ndonjë shkak, për akses në dokumente zyrtar dhe akordimin e së drejtës së qasjes në dokumente zyrtare për të gjithë, pavarësisht nga motivet dhe qëllimet e tyre. Kufizimet e të drejtës për akses, sipas Konventës, lejohen vetëm për mbrojtjen e interesave të caktuar, të tilla si: siguria kombëtare, mbrojtja, privatësia, etj. Gjatë diskutimeve u vlerësua se projektligji do të shërbejë si instrument ligjor për të rritur transparencën dhe për të nxitur integritetin, efikasitetin dhe përgjegjshmërinë e autoriteteve publike. Ky projektligj u miratua me 98 vota pro, 2 kundër dhe 1 abstenim.

Diskutimet vijuan me shqyrtimin e projektligjit “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në aktet dhe dokumentet e Kongresit të 26-të të Bashkimit të Përbotshëm Postar, Stamboll 2016”, i cili synon harmonizimin e rregullimeve të brendshme në fushën e shërbimit postar me standardet dhe rregullat ndërkombëtare të miratuara nga Bashkimi i Përbotshëm Postar, dhe vjen në përmbushje të angazhimeve që Shqipëria ka si anëtare e kësaj organizate. Ky projektligj u miratua me 97 vota pro, 1 kundër dhe 3 abstenim.

Në rendin e diskutimeve të ditës ishte edhe shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e Bashkimit Evropian, Horizont Evropa-programi kuadër për kërkimin dhe inovacionin”, i cili synon përcaktimin e kritereve dhe kushteve për pjesëmarrjen e Shqipërisë dhe institucioneve të saj kërkimore shkencore në programin Horizont-Evropa. Programi, financohet nga BE për të mbështetur dhe nxitur kërkimin shkencor në hapësirën evropiane të kërkimit. Përmes bashkimit të kërkimit shkencor dhe inovacionit, “Horizont Evropa” synon të sigurojë prodhimin e një shkence të nivelit më të lartë, duke mënjanuar pengesat dhe lehtësuar bashkëpunimin ndërmjet sektorit publik dhe privat.  Ky projektligj u miratua me 99 vota pro, 1 kundër dhe 1 abstenim.

Seanca i mbylli punimet rreth orës 19:30.


Share