Komisioni për Ekonominë dhe Financat miratoi projektligjin “Për vreshtarinë dhe verën”

  • Postuar më, 16/05/2022

Në drejtimin e kryetarit z.Eduard Shalsi, komisioni për Ekonominë dhe Financat shqyrtoi në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi projektligjin “Për vreshtarinë dhe verën”, i cili ishte miratuar parimisht në një nga mbledhjet e kaluara të komisionit. Të ftuar për t’iu përgjigjur pyetjeve të deputetëve ishin: z. Roland Kristo, zëvendësministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, si dhe stafi teknik i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Deputetja znj.Pranvera Resulaj, paraqiti në cilësinë  e relatores disa propozime për riformulimin e disa neneve të caktuara, për të cilat u dakordësua edhe me përfaqësuesit e MBZHR-së. Pas pyetjeve dhe  diskutimeve, komisioni miratoi nen për nen dhe në tërësi projektligjin në fjalë.  


Share