Procesverbal, datë 20.02.2021


Struktura: Komisioni për Ekonominë dhe Financat
Procesverbal: Procesverbal, datë 20.02.2021