Proçesverbal, datë 05.03.2021


Struktura: Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Procesverbal: Proçesverbal, datë 05.03.2021