Procesverbal, datë 19.03.2021


Struktura: Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Procesverbal: Procesverbal, datë 19.03.2021