Procesverbal, datë 22.11.2021


Struktura: Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Procesverbal: Procesverbal, datë 22.11.2021