Procesverbal, datë 22.11.2021


Struktura: Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Procesverbal: Procesverbal, datë 22.11.2021